Úplata za vzdělávání

Výše příspěvku na školné na školní rok 2021 - 2022

Tyto finanční prostředky slouží k zajištění provozu školy včetně nákupu materiálu, techniky, nástrojů, přístrojů a dalších školních pomůcek. Výuka žáků je plně hrazena ze státního rozpočtu.

Úplata za vzdělávání v Hudebním oboru se hradí pololetně. V Literárně - dramatickém, Tanečním a Výtvarném oboru se hradí za celý školní rok a tento příspěvek se až na výjimky ve všech oborech nevrací. Podmínky vrácení úplaty za vzdělávání přesně stanovuje Vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání - tedy z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit, a to na základě předloženého lékařského potvrzení. Termíny žádostí o vrácení příspěvku na školné jsou do 30. listopadu a do 31. května.

        

 

Hudební obor

   pololetí
HO (1 žák v hodině)   2.500,- Kč
HO (2 žáci v hodině)   1.650,- Kč
HO (varhany - 2 vyučovací hodiny)
HO (varhany - 1 vyučovací hodina)
  3.250,- Kč
  2.500,- Kč
HO (sborový zpěv, orchestr)  1.650,- Kč
    školní rok
HO (PHPV; PHV - vč. výuky na nástroj)  3.300,- Kč

 

Výtvarný obor

  školní rok
VO (přípravka,I a II. stupeň) 3.700,- Kč
VO (Animovaný film, Počítačová grafika, Digitální fotografie) 3.700,- Kč
VO (další výuka - příprava na odborné školy) 3.700,- Kč

 

Taneční obor

  školní rok
TO (přípravka) 3.500,- Kč
TO (I. a II. stupeň) 3.500,- Kč

 

Literárně-dramatický obor

  školní rok
LDO (přípravka) 3.500,- Kč
LDO (I. a II. stupeň) 3.500,- Kč

 

Studium pro dospělé

SPD (pro dospělé, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání) jako základní studium

  pololetí
SPD (studující)
SPD (studující - 2 žáci v hodině)
 2.500,- Kč
 1.650,- Kč
SPD (pracující) HO 7.500,- Kč
SPD (pracující) VO, TO, LDO 5.000,- Kč

STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU.

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  Covid Portál

VÁŽENÍ RODIČE A VÁŽENÍ HOSTÉ. PODLE POKYNŮ HYGIENY PŘI VSTUPU DO KONCERTNÍHO SÁLU JE TŘEBA MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR A PROKÁZAT SE CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ NEBO PLATNÝM NEGATIVNÍM TESTEM. PŘI SEZENÍ BUDE TŘEBA TAKÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY - OB JEDNU ŽIDLI, COŽ SE NETÝKÁ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNÉ RODINY. ZÁROVEŇ PŘI VSTUPU VYPLNÍTE PREZENČNÍ LISTINU.