Přijímací talentové zkoušky


Do přípravného a základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a jsou si vědomi řádné docházky a přípravy. Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání. 

 

 

Při zpracovávání osobních údajů, které budete vyplňovat do elektronické přihlášky (jméno, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství a trvalé bydliště dítěte; jméno, telefon a mailovou adresu zákonného zástupce) a na místě zkoušek Souhlasu s GDPR postupuje škola v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.


 

HUDEBNÍ OBOR

 

Přijímací talentové zkoušky:  

pondělí - pátek 17. 4. 2023 - 21. 4. 2023 v kanceláři školy Nad Alejí 28 vždy od 14.00 - 17.45
pondělí - pátek 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 v kanceláři školy Nad alejí 28 vždy od 14.00 - 17.45

 

Dítě, které přihlašujete do PHV (přípravné hudební výchovy) musí k 1. září 2023 dovršit 6 let věku. Dítě, které přihlašujete do 1. ročníku musí 1. 9. 2023 dovršit nejméně 7 let věku.

 
Uchazeč o přijetí do hudebního oboru:

 • Zazpívá samostatně jakoukoli  (nejlépe lidovou) píseň ve své hlasové poloze.
 • Zopakuje - zatleská jednoduché rytmické modely.
 • Zopakuje předehrané tóny.
 • Zopakuje jednoduché melodické motivy.

Pro uchazeče do PHV platí pouze první tři kritéria

Každá část zkoušky je bodována dle daných pravidel. Přijetí uchazeče vychází z dosaženého počtu bodů a volné kapacity školy. V případě přijetí je možné za úplatu zapůjčit některé hudební nástroje.ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <- OD 31. 3. 2023
LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: 

pondělí 4. 9. 2023 14.30 - 17.00 v Brixiho ulici 2
úterý 5. 9. 2023 15.00 - 17.00 v Šáreckém údolí 28

 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného LDO. Do 1. ročníku od 7 let.


LDO - Slovesné a dramatické, tvorba a interpretace

kritéria pro přijetí:

 • Řeč bez vad.
 • Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 • Zájem o divadlo a literaturu.


LDO - Příprava na školy s hereckým zaměřením

 • kurz je určen žákům chystajícím se na střední nebo vysokou školu s hereckým zaměřením (konzervatoř, DAMU, JAMU, ...)

kritéria pro přijetí:

 • Řeč bez vad.
 • Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 • Zájem o divadlo a literaturu.
 • Ukázka jednoho monologu a jedné básně.

Na základě osobní nebo telefonické domluvy s panem učitelem Ladislavem Odrazilem tel. 725 314 391


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <-   OD 31. 3. 2023TANEČNÍ OBOR

Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru Klasický a moderní tanec:  

úterý 5. 9. 2023 15.00 - 15.30 ve škole Morstadtova 3


16.30 - 17.00 ve škole Morstadtova 3

 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného TO. Do 1. ročníku od 7 let.


kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - vytočení kyčlí, měkká záda, nárty.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Rytmická cvičení - vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).

Podrobné informace u paní učitelky Mgr. Magdaleny Bayerové tel. 604 953 166

 

Přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru Muzikálový tanec, Street Dance a Step:

pondělí 4. 9. 2023 15.00 - 15.30 ve škole Morstadtova 3
středa 6. 9. 2023 14.00 - 15.30 ve škole Morstadtova 3

 

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného TO. Do 1. ročníku od 7 let.
 

kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - muzikálnost.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Smysl pro rytmus - rytmická cvičení, vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).

Podrobné informace u paní učitelky Veroniky Danczi Svobodové tel. 774 630 354

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU KLASICKÉHO A MODERNÍHO TANCE, MUZIKÁLOVÉHO TANCE, STREET DANCE A STEPU 
BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <- OD 31. 3. 2023 VÝTVARNÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: 

úterý 5. 9. 2023 14.30 - 17.30 v Šáreckém údolí 28
úterý 5. 9. 2023 15.00 - 18.00 v Brixiho ul. 2
středa 6. 9. 2023 14.30 - 17.30 v Šáreckém údolí 28
středa 6. 9. 2023 15.00 - 18.00 v Brixiho 2
čtvrtek 7. 9. 2023 14.30 - 17.30 v Šáreckém údolí 28
čtvrtek 7. 9. 2023 15.00 - 17.30 v Brixiho 2
pátek 8. 9. 2023 14.30 - 17.00 v Šáreckém údolí 28

 


Přijímáme žáky od 5 let do přípravného VO. Do 1. ročníku od 7 let.


Do oboru Multimediální výchova od 9 let věku dítěte.Multimediální výchova

Příprava na školy s výtvarným zaměřením

Výtvarná výchova


kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč prokáže talentové předpoklady a je si vědom závazku řádné docházky. Přinese domácí práce, nebo vykoná zkušební práci v ateliéru školy. Hodnotí se pochopení a zvládnutí zadání, kompozice, vztah figura a pozadí, výtvarná paměť. U starších žáků také technické vnímání detailu, umístění do formátu.  


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA ->  ZDE  <- OD 31. 3. 2023

Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy! Přijďte si s námi zazpívat Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, která neodmyslitelně patří k českým vánočním svátkům. Zkouška pro veřejnost je v sále ZUŠ Petřiny v neděli 3. prosince od 14 hodin. Potom navazuje již tradiční Rozsvícení vánočního stromu na zahradě školy od 17. hodin!!! Koledy budou!!!

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál