Přijímací talentové zkoušky


Do přípravného a základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a jsou si vědomi řádné docházky a přípravy. Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení do všech oborů je zohledněna kapacita školy.


 

Při zpracovávání osobních údajů, které budete vyplňovat do elektronické přihlášky (jméno, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství a trvalé bydliště dítěte; jméno, telefon a mailovou adresu zákonného zástupce) a na místě zkoušek Souhlasu s GDPR postupuje škola v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely vedení školní matriky, a to v rozsahu, formou a způsobem uvedeným v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

 

HUDEBNÍ OBOR

Přijímací talentové zkoušky:  19. 4. - 22. 4. 2022

                                              30. 5. a 31. 5. 2022

                                              1. 6., 2. 6. a 3. 6. 2022


Dítě, které přihlašujete do PHV (přípravné hudební výchovy) musí k 1. září 2022 dovršit 6 let věku. Dítě, které přihlašujete do 1. ročníku musí 1. 9. 2022 dovršit nejméně 7 let věku.

 
Uchazeč o přijetí do hudebního oboru:

Zazpívá samostatně lidovou píseň ve své hlasové poloze

 • Zopakuje - zatleská jednoduché rytmické modely
 • Zopakuje předehrané tóny
 • Zopakuje jednoduché melodické motivy


(Pro uchazeče do PHV platí pouze první tři kritéria)

 Každá část zkoušky je bodována dle daných pravidel. Přijetí uchazeče vychází z dosaženého počtu bodů a volné kapacity školy.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDELITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: 23. 5 - 3. 6. 2022

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného LDO. Do 1. ročníku od 7 let.


LDO - Slovesné a dramatické, tvorba a interpretace

kritéria pro přijetí:

 • Řeč bez vad.
 • Schopnost aktivně pracovat ve skupině.
 • Zájem o divadlo a literaturu.


LDO - Příprava na školy s hereckým zaměřením

 • kurz je určen žákům chystajícím se na střední nebo vysokou školu s hereckým zaměřením (konzervatoř, DAMU, JAMU, ...)
 • ke konzultaci je potřeba mít přichystaný jeden monolog a jednu báseň nebo krátký úryvek prózy vlastního výběru.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDETANEČNÍ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: Klasický tanec  24. 5., 26. 5., 31. 5 a 2. 6. 2022

         Muzikálový tanec, Street Dance, Step  15. 6.  a  20. 6. 2022

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného TO. Do 1. ročníku od 7 let.

 
Klasický tanec

kritéria pro přijetí:
 

 • Základní dispozice - vytočení kyčlí, měkká záda, nárty.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Rytmická cvičení - vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).


 
Muzikálový tanec, Street dance a Step

kritéria pro přijetí:

 • Základní dispozice - muzikálnost.
 • Gymnastika - kotoul, most, hvězda, převaly, svíčka (podle možností a co kdo umí.)
 • Smysl pro rytmus - rytmická cvičení, vytleskání a vydupání základních rytmů podle vyučující.
 • Improvizace - rozpoznat charakter hudby (smutná, veselá, rychlá, pomalá).ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDEVÝTVARNÝ OBOR

Přijímací talentové zkoušky: Škola v Brixiho ulici  16. 6., 22. 6., 23. 6. 2022

                                      Škola v Šáreckém údolí   16. 6 - 24. 6. 2022

Přijímáme žáky od 5 let do přípravného VO. Do 1. ročníku od 7 let.


Do oboru Multimediální výchova od 9 let věku dítěte.Multimediální výchova

Příprava na školy s výtvarným zaměřením

Výtvarná výchova


kritéria pro přijetí:

 • Uchazeč prokáže talentové předpoklady a je si vědom závazku řádné docházky. Přinese domácí práce, nebo vykoná zkušební práci v ateliéru školy. Hodnotí se pochopení a zvládnutí zadání,kompozice, vztah figura a pozadí, výtvarná paměť. U starších žáků také technické vnímání detailu, umístění do formátu.  


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU Z PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK DO HUDEBNÍHO OBORU JE UMÍSTĚN V ZÁLOŽCE "PRO RODIČE"

* PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY *

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA  ->   Covid Portál